Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

contact

 

Algemeen

Wat betekent BORG-gecertificeerd?

Wanneer een bedrijf BORG-gecertificeerd is, wil dit zeggen dat het bedrijf beoordeeld is door een certificatie-instelling op de levering van hun producten en/of diensten, op de bedrijfsprocessen en de deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel. Wij, Blicon & Al-Beveiliging, zijn uiteraard met al onze disciplines BORG gecertificeerd.

Een BORG-certificaat of BORG Opleveringsbewijs is een bewijs dat de beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd volgens de op dat moment geldende kwaliteitsvoorschriften.  

Een verzekeraar kan een BORG-certificaat eisen om zeker te zijn dat het beveiligingssysteem is aangelegd door een deskundig bedrijf. Een BORG-certificaat kan enkel verstrekt worden door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf, zoals Blicon.

Ontdek meer over het VRKI

 

 

Wat houdt de Verbeterde Risioklassenindeling (VRKI) precies in?

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een manier om het inbraakrisico van bedrijfsgebouwen en woningen te bepalen. Het resultaat van de risicoklasse is bepalend voor het type en de zwaarte van de beveiligingsmaatregelen die de VRKI voorstelt voor uw bedrijf of woning.

Het verbond van verzekeraars (de verzekeringsbranche) is de eigenaar van de verbeterde risicoklasse-indeling (VRKI). De VRKI is een instrument/ regelgeving om aan de hand van een aantal gegevens en kenmerken het juiste beveiligingsniveau te bepalen voor het te beveiligen object.

Wat is het verloop bij een aanvraag van een beveiligingssysteem?

Allereerst treden we vrijblijvend met u in gesprek. Dit kan zowel telefonisch, per e-mail als op locatie. Hierbij informeren wij u en spreken we uw wensen en eventuele eisen van een verzekeraar door. Daarna stellen wij een vrijblijvende offerte op en indien akkoord komen onze deskundige monteurs het systeem bij u installeren. Eveneens kunnen wij het onderhoud uitvoeren op uw systeem, meldingen doorschakelen naar onze meldkamer en alarmopvolging voorzien. Zo kunnen wij uw traject van A tot Z behandelen.

Ik heb een nieuwe woning of pand gekocht/ overgenomen waar een beveiligingssysteem van Blicon & Al-Beveiliging aanwezig is, wat nu?

Ten eerste gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe woning/pand. Graag treden wij met u in gesprek of de huidige installatie voldoet aan uw wensen en eventuele verzekeringseisen. Op basis van dit gesprek kunnen we u geheel vrijblijvend voorzien van alle mogelijkheden die het systeem heeft, alsmede wij u kunnen bieden op het gebied van service, onderhoud, meldkamer en alarmopvolging. Uiteraard treden wij ook graag met u in gesprek indien er verbouwplannen zijn om samen te beoordelen wat er eventueel aangepast dient te worden aan uw installatie om deze helemaal aan uw wensen en comfort te laten voldoen.

Kan ik mijn systeem bedienen middels een APP op mijn smartphone?

Vaak wel, echter is dit sterk afhankelijk van het type installatie. Bij een brandmeld - en ontruimingsinstallatie kunnen wij dit meestal niet voor u realiseren. Bij een inbraaksignaleringssysteem, camerasysteem of toegangscontrole installatie vaak wel. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van het aanwezige product en de van toepassing zijnde wet en regelgeving. Voor meer informatie, neem contact met ons op!

Contact

 

Inbraakbeveiliging

Wat betekent PIR?

PIR staat voor Passief Infra Rood. Dit is een techniek waarmee op basis van warmte verschil beweging wordt gedetecteerd.

Wat betekent Anti-Mask?

Dit is een functionaliteit waarmee sommige detectoren worden uitgerust. Indien een detector wordt afgedekt of afgeplakt, zal de detector dit detecteren. Afhankelijk van de programmering van het alarmsysteem kunt u het systeem bij maskering niet inschakelen, of zal deze direct een sabotagemelding genereren. Dit is een eis die vaak bij hoger risico objecten van toepassing is.

Wat is gronddetectie (GPS)?

Het GPS systeem is een drukdifferentiatie systeem wat geactiveerd wordt op het moment dat er een drukverschil ontstaat tussen twee “tubes” d.m.v. lopen, kruipen, springen, rijden etc. Binnen dit drukverschil kan het systeem frequentie gemoduleerde metingen verrichten, waardoor het in staat is bepaalde patronen te herkennen. Hiermee wordt o.a. bereikt dat het systeem onder verschillende bodembedekkers prima functioneert, bv. gras, grind, tegels, klinkers, asfalt etc. (werkt niet onder beton of in gestabiliseerd klinkerbed).

Camerabeveiliging

Waar staat CCTV voor?

Closed Circuit TeleVision.

Waar staat VSS voor?

VSS staat voor Video Surveillance Systems. Tijdens een vergadering van het internationale normalisatie instituut (IEC) in september 2011 in Beijing, is besloten om de naam CCTV in de normen te vervangen voor VSS. De term CCTV en VSS zijn dus beide een zelfde benaming voor een camera-observatiesysteem.

Wat is video verificatie?

U kunt uw CCTV-systeem aan laten sluiten op de meldkamer. Deze dienst houdt in dat op het moment dat uw inbraaksysteem een alarm heeft gegenereerd, de meldkamer de beelden live gaat bekijken om te beoordelen wat er aan de hand is. En is vanaf dat moment bevoegd de politie in te schakelen welke aan de melding een hoge prioriteit geeft.

Wat is het verschil tussen waarnemen, herkennen en identificeren?

 • Waarnemen is de meest eenvoudige variant en levert veelal alleen beelden op voor eigen gebruik. De beelden zijn doorgaans niet bruikbaar voor de politie. Bij waarnemen is dat wat waargenomen dient te worden voor ongeveer 20% beeldvullend.
 • Herkennen levert bruikbare beelden op (men herkend iemand, die men kent) en deze beelden zijn voor de politie aanvullend bewijs tegen een (mogelijke) verdachte.  Bij herkennen is dat wat herkend dient te worden voor ongeveer 50% beeldvullend.
 • Identificeren geeft beelden met technisch het beste resultaat. Dit vraagt veelal wel meer camera’s op de locatie. De beelden zijn bruikbaar voor zowel politie als justitie. Bij identificatie is dat wat geïdentificeerd dient te worden voor ongeveer 100% beeldvullend.

Mag ik zomaar beeldopnames maken?

Het maken van beeldopnames is niet verboden, echter zijn er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Navolgend treft u een link naar de website van de autoriteit persoonsgegevens waar u alle informatie kunt vinden als het gaat om cameratoezicht. U dient te zorgen dat u inhoudelijk op de hoogte bent en dat u de wet en regelgeving op een juiste wijze toepast.

Ga naar de link

U dient een gerechtvaardigd belang te hebben voor het cameratoezicht. U heeft kenbaar gemaakt dat u van mening bent dat het gerechtvaardigd belang bij u is gebaseerd op het tegengaan van diefstal en het beschermen van werknemers en bezoekers van het bouwwerk.

Hoelang mag ik camerabeelden bewaren?

U mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken. Mocht er een incident zijn vastgelegd dan mag u de betreffende beelden bewaren tot dit incident is afgehandeld. 

Brandbeveiliging

Wat betekent BMI/ BMC?

 • BMI: Brandmeldinstallatie
 • BMC: Brandmeldcentrale

Wat betekent OAI?

Ontruimingsalarminstallatie

Wat is de NEN2535-norm?

De NEN2535 is de Nederlandse norm die de regels geeft voor het ontwerp, de uitvoering en de kwaliteit waar een te installeren brandmeldinstallatie aan dient te voldoen.

Uiteraard beschikken wij over alle kennis en kunde om een brandmeldinstallatie te leveren en te installeren conform deze norm. Wij informeren u hier graag vrijblijvend over. 

Wat is de NEN2575 norm?

De NEN2575 is de Nederlandse norm welke de regels geeft voor het ontwerp, de uitvoering en de kwaliteit waar een te installeren ontruimingsinstallatie aan dient te voldoen.

Indien een bouwwerk dient te worden voorzien van een brandmeldinstallatie (conform NEN2535) dient deze ook te worden voorzien van een ontruimingsinstallatie (conform NEN2575). Vanuit het oogpunt wet en regelgeving zijn dit 2 verschillende installaties, echter worden deze installaties in veel gevallen door ons geïntegreerd tot één installatie, uiteraard op een wijze waarop alles voldoet aan de daarvoor gestelde normen.

Wat is de NEN2654-1/2 norm?

1. Een brandmeldinstallatie dient op basis van het bouwbesluit (artikel 6.20, lid 7) te worden onderhouden. De NEN2654-1 bepaalt de eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van autonome brandmeldinstallaties in gebouwen.

2. Een ontruimingsinstallatie dient op basis van het bouwbesluit (artikel 6.23, lid 5) te worden onderhouden. De NEN2654-2 bepaalt de eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van autonome ontruimingsinstallaties in gebouwen.

 

Wanneer moet er een brandmeldinstallatie in een pand worden aangebracht?

Het grootste gedeelte van de brandmeldinstallaties in Nederland worden op eis van de overheid geïnstalleerd. Deze eis vanuit overheid komt vanuit het bouwbesluit en staat omschreven in artikel 6.20.

Wanneer moet er een ontruimingsalarminstallatie in een pand worden aangebracht?

Indien een pand dient te worden voorzien van een brandmeldinstallatie, als bedoelt in artikel 6.20 uit het bouwbesluit, dient er conform het artikel 6.23 van het bouwbesluit ook een ontruimingsinstallatie te worden aangebracht.

Wat is een Programma van Eisen (PvE)?

Om tot een verantwoorde brandmeld- en ontruimingsinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig in een Programma van Eisen (PvE) worden vastgelegd. In de NEN2535 is hiervoor een model opgenomen. Dit model PvE bevat voornamelijk de keuzes die vanuit de norm moeten worden gemaakt. In uitzonderlijke gevallen mag dit worden uitgebreid met aanvullende of specifieke uitgangspunten (functionele eisen, geen oplossingen) voor zover deze niet strijdig zijn met de nationale en internationale wetgeving en normering. 

Wij, als branddetectiebedrijf, kunnen dit PvE voor u schrijven en het traject met de eisende partij (vaak het bevoegd gezag autoriteit, of te wel gemeente) met u begeleiden. Wij stellen dan een concept PvE op en sturen dit ter goedkeuring op naar de eisende partij. Vervolgens verwerken wij het binnengekomen commentaar in het definitieve PvE.

Wat betekent opgeleid persoon of beheerder brandmeldinstallatie?

Een brandmeldinstallatie dient maandelijks te worden gecontroleerd. Dit is een (wettelijke) eis. Deze controle van de brandmeldinstallatie dient uitgevoerd te worden door een “opgeleid persoon” ofwel “Beheerder brandmeldinstallatie”.

U kunt niet zomaar iemand aanwijzen als Beheerder brandmeldinstallatie. Hij of zij zal hiervoor een diploma moet hebben of behalen. U kunt ervoor kiezen om zelf een beheerder op te leiden tot Beheerder brandmeldinstallatie. Echter u kunt deze taak ook uitbesteden aan ons. Wij nemen u dan alle zorg uit handen en zorgen ervoor dat de maandelijkse controles worden uitgevoerd en deze worden bijgehouden in het logboek. Dus als de beheerder uit dienst gaat of (langdurig) ziek is, hoeft u zich niet te bekommeren om de goede werking van uw brandmeldinstallatie.

Tevens is het mogelijk om deze werkzaamheden in de avonden, tijdens weekenden of op feestdagen te laten verrichten. Zo wordt de hinder van uw arbeidsproces tot een minimum beperkt en hoeft u geen medewerkers onder werktijd vrij te maken voor deze opleiding en werkzaamheden.

Wat zijn de verschillende soorten bewaking?

 • Ruimte bewaking (in relatie tot ontvluchten): Een dergelijke vorm van bewaking is vereist indien een alarmering van aanwezige personen wordt verlangd in verband met beperkte vluchtmogelijkheden, omdat vanuit de uitgang van een verblijfsruimte slechts in één richting kan worden gevlucht.

 • Volledige bewaking: Onder volledige bewaking wordt verstaan, een bewakingsomvang waarbij behalve de noodzakelijke handbrandmelders, alle ruimten in het hele gebouw voorzien zijn van één of meer automatische brandmelders. Met uitzondering van bepaalde brand ongevaarlijke ruimten.

 • Gedeeltelijke bewaking: Onder gedeeltelijke bewaking wordt verstaan een bewakingsomvang waarbij behalve de noodzakelijke handbrandmelders alleen in de verkeersruimten en ruimten met een verhoogt brandrisico de noodzakelijke automatische en zijn aangebracht.

 • Niet-Automatische bewaking: Onder niet-automatische bewaking wordt verstaan een brandmeldinstallatie waarbij alleen handmelders worden aangebracht.

Wat is een multicriteriamelder?

Een multicriteriamelder is een melder op basis van een optische-, thermische-, infrarood- en CO sensor. De meest recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het mogelijk werd deze vier afzonderlijke detectie-elementen op een intelligente wijze te combineren om een snelle reactie te kunnen geven op echte brandverschijnselen. En dat terwijl er een uitermate hoog niveau van immuniteit tegen ongewenste alarmen wordt geboden. Deze melder is de ultieme oplossing in het voorkomen van ongewenste alarmen en het onterecht alarmeren en evacueren van een kritisch gebouw zoals een ziekenhuis, luchthaven, shoppingcenter, productiehal en tal van andere kritische gebouwen, waar een evacuatie grote economische gevolgen kan hebben.

Wat betekent functiebehoud van kabels?

Kabels en hun bevestigingen, die langer dan een minuut na een brandmelding moeten blijven functioneren, moeten zo zijn gekozen of beschermd dat zij gedurende 30 minuten blijven functioneren. Deze kabels zijn:

 • Verbindingen tussen brandmeld- en ontruimingscentrale en signaalgevers.
 • Verbindingen tussen brandmeld- en ontruimingscentrale en iedere separate energievoorziening.
 • Verbindingen tussen brandmeld- en ontruimingscentrale en ieder brandweer en/ of nevenpaneel.
 • Verbindingen  tussen aparte delen van de brandmeld- en ontruimingscentrale.
 • Verbindingen tussen hoofdbrandmeldcentrale en iedere subbrandmeldcentrale.
 • Iedere kabel zoals voor sturingen, welke functioneel moet zijn na het aflopen van een vertraging voor verkenning van de brand (alarmorganisatie).
 • Iedere transmissieweg tussen de brandmeldcentrale en het IS/RA-punt.

Wat is een inspectiecertificaat?

Een inspectiecertificaat is een certificaat dat wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012. Het certificaat is een verklaring dat de kwaliteit van een brandmeldinstallatie voldoet en borgt de samenhang tussen de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische elementen in het gebouw. Een inspectiecertificaat kan uitsluitend verstrekt worden door een geaccrediteerde inspectie-instelling na uitvoering van een inspectie waarbij alle zaken voor akkoord zijn beoordeeld. Wij kunnen u hierin wel begeleiden en adviseren.

Wat is het verschil tussen een type A en B ontruimingsinstallatie?

 • type A: Dit is een luid alarminstallatie (ontruiming) op basis van gesproken woord. De norm hiervoor is de NEN-2575 deel 2.
 • type B: Dit is een luid alarminstallatie (ontruiming) op basis van slow-whoop toon signaal. De norm hiervoor is de NEN-2575 deel 3.

Er zijn ook nog vormen van een stil alarminstallatie (ontruiming). Dit kan draadloos, de norm hiervoor is NEN2575-4 of met attentiepanelen (ontruiming). Hiervoor geldt de norm NEN2575-5.

Meldkamer en bewaking

Wat zijn openings- en sluitrondes?

 • Openingsrondes: Ruim voordat uw personeel aan de slag moet, opent onze surveillant uw pand en voert een uitgebreide controleronde uit. Als de eerste werknemers arriveren brandt reeds de verlichting en is de veiligheid verzekerd.

 • Brand- en sluitrondes: Bij brand- en sluitrondes zorgen we ervoor dat uw pand goed en brandveilig is afgesloten. Zodra al uw medewerkers vertrokken zijn, doorloopt de surveillant het gehele pand. Hij/zij kijkt na of iedereen weg is en alle deuren en ramen goed afgesloten zijn. Pas wanneer alle ruimtes veilig zijn bevonden, schakelt de surveillant het alarm in en sluit het pand.

Wat betekent alarmverificatie?

Alarmverificatie wil zeggen dat er door de klant of door een bewakingsdienst is vastgesteld dat het daadwerkelijk om een inbraak(poging) gaat.

Wat betekent PAC?

PAC staat voor Particuliere Alarm Centrale, ook wel meldkamer genoemd. Onze meldkamer is een erkende Particuliere Alarm Centrale (PAC110) welke is gecertificeerd volgens de Europese normering NEN-EN50518.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies voor de beste ervaring. Ga voor meer informatie naar onze privacyverklaring.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen