Artikel 1. Definities en reikwijdte

Deze regeling verstaat onder:

 1. de organisatie: Bewacon Security B.V.;

 

 1. de klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie;

 

 1. een gedraging : het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers;

 

 1. de beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend;

 

 1. een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde;

 

 1. de klachtencommissie: de commissie welke bevoegd is de klaagschriften in tweede aanleg in behandeling te nemen;

 

 1. een beroepschrift: een schriftelijke klacht tegen de beslissing van een operationeel manager, het uitblijven van een beslissing van een operationeel manager of een gedraging van een operationeel manager.

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van Bewacon en haar medewerkers.

 

Artikel 3. Wijze van indienen

 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de operationeel manager van de organisatie die de gedraging verricht heeft.

 

 1. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:

 

- de naam en adres van de klager;

- de datum;

- een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;

- de gronden waarop de klager bezwaar maakt

 

 1. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de operationeel manager van de organisatie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.

 

 1. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

 

Artikel 4. Indieningstermijn

De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.

 

 

 

 

 

 

Artikel 5. Kosteloze behandeling

Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.

 

Artikel 6. Ontvangstbevestiging

De operationeel manager zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bericht van ontvangst.

 

Artikel 7.

De operationeel manager zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Artikel 8. Behandelingsprocedure

 1. De operationeel manager van de organisatie onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk mondeling of schriftelijk onderhoud.

 

 1. De operationeel manager hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.

 

Artikel 9. Beslissing

De operationeel manager beslist binnen 4  weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht.

 

Artikel 10. Schriftelijke mededeling

De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.

 

Keurmerken
Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies voor de beste ervaring. Ga voor meer informatie naar onze privacyverklaring.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen