Privacy en Cookie Policy van Blicon Beveiliging

Wij (‘Blicon Install. B.V., Blicon Diensten en Service B.V.’, Al Installatie B.V., Al Diensten en Service B.V. of ‘we/onze’ of ‘Blicon & Al-Beveiliging’) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers. In deze Privacy en Cookie Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van de website en onze dienstverlening en daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy statement.

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door Blicon Beveiliging beheerde websites, waaronder in ieder geval onze website www.blicon.nl.

Privacy

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens in, onder meer, de volgende gevallen:

1. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt (zowel analoog als digitaal);
2. Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening;
3. Wanneer u onze website bezoekt;
4. Wanneer u gebruik maakt van onze social media kanalen;

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens die wij automatisch verzamelen:
  Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:
  0 browsergegevens;
  o duur van uw bezoek;
  o pagina’s die u bezoekt;
  o links waar u op klikt;
  o locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
  o verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.
 • Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt:
  o (bedrijfs)naam;
  o adres;
  o postcode;
  o woonplaats;
  o land;
  o telefoonnummer;
  o e-mailadres;
  o betaalgegevens;
  o telefoonnummers waarschuwingsadressen;
  o andere gegevens.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 • ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het toezenden van nieuwsbrieven);
 • ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:
  • marketingdoeleinden;
  • uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de levering en aanleg van alarminstallatie, zoals tussen partijen overeenkomen;
  • uitvoering van werkzaamheden zoals contractueel overeengekomen.
 • ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

Grondslag(en): Doeleinde:

Cont(r)act:

B1 het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten.

A, B1 of C

A, B1, B2, B3 of C het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.

het benaderen gericht op de uitvoering van onze diensten en producten.

Functioneren van en optimaliseren website:

B1 het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website.

B1 het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker.

Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:

C het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als bewerker voor Blicon Beveiliging. Uw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Blicon Beveiliging heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving bewerkersovereenkomsten gesloten met al haar bewerkers. Hieronder treft u een overzicht van onze bewerkers:

Taakomschrijving bewerker:
Hosten sites
Google Analytics
Website optimalisatie
Alarmopvolgingsdienstverlening

Uw persoonsgegevens kunnen door Blicon & AL-Beveiliging worden verstrekt aan de verwerkingsverantwoordelijken. De verstrekte gegevens bestaan uit uw persoonlijke gegevens zoals hierboven uiteengezet. Blicon & Al-Beveiliging kan deze gegevens verstrekken om door u verzochte diensten te kunnen verlenen. Deze diensten bestaan onder meer uit en indien van toepassing; meldkamerdienstverlening, alarmopvolging, accreditatieinstellingen, inspectie instellingen.

Uw persoonsgegevens kunnen door Blicon & Al-Beveiliging ook worden verstrekt aan de afzonderlijke rechtspersonen van Blicon & Al-Beveiliging in Nederland voor marketingdoeleinden.

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan Blicon & Al-Beveiliging . Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Blicon Beveiliging te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen per e-mail: info@blicon-al-beveiliging.nl, of per post: Postbus 65, 5126 PW Gilze.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels de vorengaande contactgegevens of beschikbare opt-out mogelijkheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Klachten:

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@blicon.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookies

Het hoofdstuk Cookies cumuleert met het hoofdstuk Privacy.

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de website aan uw wensen aan te passen.

Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, wanneer en op welke tijdstippen de website wordt bezocht, via welke domeinnaam u de website bezoekt en om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Blicon & Al-Beveiliging gebruikt daarvoor de diensten van Google Analytics. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Blicon Beveiliging heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacy regelgeving een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Google Analytics verwerkt niet het volledig IP-adres en maakt gebruik van het beveiligingsprotocol SSL bij de gegevensoverdracht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google.

De social media buttons op deze website zijn links naar de betreffende social media pagina’s. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst.

Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die door Blicon & Al-Beveiliging worden geplaatst:

Partij: Cookie/Pixel: Doel: Bewaartermijn:
MediaMath
Cookieverzameling van desbetreffende URL 30 dagen
Google PREF, NID, SNID, SID, HSID, APISID, CONSENT, SAPISID, SSID, DV Deze cookies worden door Google geplaatst voor het leveren van diensten aan Blicon Beveiliging, zoals het gebruik van Google Maps. Maximaal 2 jaar
Google Analytics __utm**, _gat_*, _gid, _ga Er worden (sessie) cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd. Maximaal 2 jaar

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:

Apple Safari;
Google Chrome;
Microsoft Internet Explorer;
Mozilla Firefox.

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens Blicon & Al-Beveiliging

Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:

• per e-mail: info@blicon-al-beveiliging.nl
• per post: Postbus 65, 5126 PW Gilze
• telefonisch: 0161-458880

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies voor de beste ervaring. Ga voor meer informatie naar onze privacyverklaring.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen